Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie - navrhnuje sa v sume 8000,-€

Návrhom novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR upraviť niektoré podmienky pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinného domu a navrhuje zaviesť nový príspevok pre zvyšovanie počtu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Účinnosť novely zákona je 1. máj 2019.

V súčasnosti je vládny návrh zákona predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na to podmienky uvedené v návrhu budú platné až po schválení zákona.

Pre poskytovanie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa navrhujú tieto podmienky:

  • rodinný dom a jeho obalové konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0 uvedená v energetickom certifikáte a dosiahnutie normalizovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií požadovaných pre stavby po roku 2020),

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,

  • celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m² (uvedená v energetickom certifikáte),

  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky, je využívaný výlučne na bývanie a nebol naň v minulosti poskytnutý tento príspevok alebo podpora na jeho obstaranie od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výška príspevku sa navrhuje v sume 8 000 eur, pričom tento príspevok bude v tejto sume a nebude prepočítavaný podľa žiadnych kritérií.

Konanie o poskytnutí príspevku bude obdobné ako pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinných domov s tým rozdielom, že o tento príspevok nebude možné žiadať pred výstavbou rodinného domu, ale iba po kolaudácii.

Žiadosti sa budú predkladať na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR (vyhlásenie výzvy po nadobudnutí účinnosti zákona). Po vyplnení a odoslaní formulára elektronickej podoby žiadosti o príspevok sa vygeneruje jej listinná podoba a tú vrátane príloh predloží žiadateľ ministerstvu v lehote do 10 pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti. Navrhuje sa, aby základnými prílohami k žiadosti potrebnými pre overenie zákonných podmienok boli tieto dokumenty:

  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie

  • Projektová dokumentácia (architektonická časť)

  • Fotodokumentácia

Rodinný dom bude musieť mať samozrejme vydaný energetický certifikát, ktorý sa ale ministerstvu predkladať nebude. Žiadateľ oznámi ministerstvu iba číslo daného energetického certifikátu, na základe ktorého si ministerstvo tento certifikát a údaje v ňom uvedené overí z centrálnej evidencie energetických certifikátov.

Aktuality :

Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2019, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne dňa 1. mája 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov. 

Cieľom zmeny zákona je upraviť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a zaviesť podporu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 je stanovené na 2.9.2019. 

0905 575 738

Ako podať žiadosť

1. KROK

Počkať na vyhlásenie výzvy. Výzva bude po vyhlásení uverejnená na stránke www.mindop.sk a na stránke www.zatepluj.sk. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.

2. KROK

Pripraviť si potrebné prílohy k žiadosti. Zoznam príloh potrebných k žiadosti je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

3. KROK

Po spustení výzvy č. N1/2019 vyplniť elektronický formulár žiadosti, ktorý bude dostupný na tejto stránke v období určenom vo výzve alebo do naplnenia limitu stanoveného vo výzve. Elektronický formulár bude dostupný mesiac po vyhlásení výzvy na webovej stránke uvedenej vo výzve. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

4. KROK

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

 

Adresa ministerstva:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok - piatok:
8:00 - 15:30 hod.                                                                                                                          

Zdroj: https://www.zatepluj.sk

© 2023 by Real Estate Co. Proudly created with Wix.com