top of page
TERMOVÍZNE MERANIE

Termovízne meranie (termovízia budov) – je rýchly a jednoduchý spôsob ako odhaliť úniky tepla, tepelné mosty, prípadne chyby pri osadení a utesnení otvorových konštrukcií.

Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche. Ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

foto2018_0127_070536.jpg

Služby

 

Ponúkame pre Vás ...

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

 

V rámci našich služieb vám v rýchlej lehote a za výhodnú cenu vypracujeme kompletný energetický certifikát.
Energetický certifikát je od 1.1.2008 nevyhnutný pre budovy novopostavené, významne obnovené, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú a ich účel využívania je nasledovný: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy a školské zariadenia, nemocnice, hotely, reštaurácie a športové haly a iné budovy určené na šport.
Energetický certifikát budovy je dokument, v ktorom sa hodnotia stavebné konštrukcie, technické zariadenia budovy (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TÚV, osvetlenia, chladenia a vetrania) na základe čoho je budova zatriedená do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti. Rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie budovy) až po G (najmenej hospodárne budovy). Podľa tohto zatriedenia si užívateľ môže utvoriť predstavu o prevádzkových nákladoch danej budovy.

Modrotisk
energetický_certifikát.PNG
PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY

Projektové hodnotenie EHB je dokument, ktorý je staviteľ povinný predložiť spolu s projektovou dokumentáciou k žiadosti o stavebné povolenie, ale hlavne je to nevyhnutný dokument k žiadosti pre žiadateľov o finančný príspevok z fondov Európskej únie. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je nevyhnutný pre budovy s celkovou úžitkovou plochou väčšou ako 1 000 m2. Pri budovách s menšou úžitkovou plochou je povinné zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov.
Druhým prípadom kedy sa vyžaduje, je ak sa na financovanie stavby alebo rekonštrukcie budovy budú využívať dotácie zo štrukturálnych fondov. Posudok sa prikladá k žiadosti o dotáciu zo štrukturálnych fondov.

V PH EHB sa posudzuje technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, ale hlavne možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla. Ako aj možnosti centrálneho zásobovania teplom a chladom, možnosť dodávky energie z lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelného čerpadla, alebo solárneho zariadenia.

Správa bola prijatá.

bottom of page